تبلیغات
مواد مخدر... - نکاتی در مورد مشروبات الکلی

مواد مخدر...

سه شنبه 7 آبان 1387

نکاتی در مورد مشروبات الکلی

نویسنده:   

 • تــمـام الـكل هـا دارای ایـن خواص می بـاشنـد...

 • تــمـام الـكل هـا دارای ایـن خواص می بـاشنـد:

  1- الكل در دمای اتاق یك مایع شفاف میباشد.
  2- چـگالی الكل از آب بیشتر بوده و سریـعتـر از
  آب تبخیر میگردد. این ویژگی الكل را تقـطیر پذیر
  میكند.
  3- الكل بسهولت در آب حل میشود.
  4- الكل قابل اشتعال میباشد.


  روشهای تولید الكل متفاوت میباشد:

  1- از تخمیر حبوبات و میوه ها (مانند آبجو)
  2- از تقطیرحبوبات و میوه ها (مانند ودكا، ویسكی، جین)
  3- از تـغـییر شـیمیایی در سوختـهای فسـیلی هـمچـون گاز، زغال سنگ و نفت ( الكل صنعتی )
  4- از تركیـب شیـمیـایی مـنوكســید كربن و هیدروژن (مانند متانول و الكل چوب).

  الـكـل موجود در مشروبات الكلی از نوع اتیل الكل (اتانول) می بـاشد. مـیـزان اتـانـول در برخی مشروبات الكلی این چنین است:

  آبجو: 4 الی 6 درصد
  شراب: 7 الی 15 درصد
  شامپاین: % 8 الی 14 درصد
  مشروبات الكلی تقطیر شده همچون جین، ودكا، ویسكی:40 الی 95 درصد

   

  نحوه جذب الكل در بدن
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  پـس مـصرف الـكـل در حـدود 20 درصـد آن از طـریق معـده
  جذب شده و 80 درصد مابقی در روده كوچك جـذب بـــدن
  میگردد. سرعت جذب الكل و میزان قدرت مست كنندگی
  آن به عوامل زیر بستگی دارد:

  1- پر و خالی بودن معده: چون بیشتر الكل مصرفی از
  طـریــق روده كوچك جذب بدن میگردد، بنابراین اگر مـعـده
  شـما از غذا پر باشد، دریچه معده برای هضم غذا بـستـه
  شـده و عبـور الـكل بـه روده كــوچك كند می گردد و مـدت
  بیشتری الكل در معده باقی میماند.

  2- وزن بدن:
  هـر چه فرد وزنش بیشتر باشد، دیرتر تحت
  تاثیر الكل قرار میگیرد زیرا الكل پس از ورود به جریان خون
  در آب كل بدن حل شده و در واقع توزیع میگردد. بـنـابـراین
  افراد سنگین وزن تر به خاطر آب بیشتر در بدنشان، دیرتر تـحت تاثیر الكل واقع میشوند.

  3- چربی بدن:
  به علت آنكه الكل قادر به حل شدن در چربی نمیباشد، هـر چـه مـیزان چربی بدن بیشتر باشد، فرد بیشتر تحت تاثیر قرار می گیرد. عـكس مـوضـوع نـیز صـدق میكند افراد عضلانی دیرتر تحت تاثیر قرار میگیرند.

  4- جنـســیت: زنـان زودتـر از مـردان تـحـت تـاثـیـر قــرار
  می گیـرند حـتـی اگـر وزنشـان بـرابر باشد. علت آن این
  اسـت كـه میـزان چـربـی بــدن زنان بیشتر از بدن مردان
  میباشد. همچنین بافت عضلانی در زنان كمـتر از مردان
  اسـت. زنـان هـمچنین فاقد آنزیم تجزیه كننده الكل بوده
  (دی هیدروژناز) كه به عنـوان سـد محـافظ در معده عمل
  كرده و نقش تجزیه الكل را بعده دارد. همچنین زنانی كه
  از قرصهای ضد بارداری استفاده می كنند، بیـشتر تحت
  تاثیر الكل هستند بـه عـلت آنـكـه قرصـهای ضـد بارداری
  متابولیسم الكل را كاهش میدهند.

  5- غلضت الكل: هر چه غلظت الكل بیشتر باشد، جـذب آن بیـشتـر و سـریـعتر است.

  6- سرعت نوشیدن، محـیط مـصرف (خانه، میـهمانـی، محل كار)، خـستگی ( چون كبد آنزیم كمتری تولید میكند)، نوع مشروب (مشروبات گازدار جذب الكل را افزایش میدهند) نیز در سرعت جذب الكل و تاثیر آن، موثر میباشند.

  7- اگر الكل همراه با دیگر قرصهای روانگران (اكستازی)  مـصرف گـردند قدرت سركوبگری الكل افزایش یافته و میتواند بسیار خطرناك باشد.

  8- افراد الكلی: افرادی كه بطور مستمر الكل مصرف می كنند، نسـبـت به آن مقاومت پیدا كرده و در واقع بدنشان به مصرف الكل سازگاری پیدا می كند. بـنابـراین بـرای ایـجاد حالت مستی به الكل بیشتری نیاز دارند زیرا:

  • كبدشان در پی سازش، آنزیم تجزیه كننده بیشتری ترشح میكند
  • فعالیت نورونهای دستگاه عصبی و مغزشان افزایش می یابد

  راههای دفع الکل:

 • الكل از 4 طریق دفع میگردد:

  • كـلیـه 5 درصـد الـكل را از طریق ادرار از بـدن خارج
   می كند
  • ششـهـا 5 درصـد الـكـل را از طـریـق بـاز دم خـارج
   می كنند
  • مقدار بسیاراندكی از طریق تعریق دفع میگردد
  • قسمت اعظم الكل توسط آنـزیمـهای كـبد اكسید
   شـده و به اسـیـد استـیـك، دی اكسید كربن و آب
   تبدیل می گردد

  بطور متوسط یك انسان معمولی قادر است 15 میلی لیـتـر الـكل را در طـی یـك ساعت دفع كند.

  میزان غلظت الكل خون
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  با اندازه گیری میزان الكل موجود در خون فرد میتوان تعیین كـرد چه میزان فرد تحت تاثیر الكل می باشـد. در زیــر حالات ایجاد شده در فرد بر اساس میزان درصد الكل درون خون بیان گردیده است:

  • مرحله نشاط آور (%0.12-0.03): افزایش اعتماد بنفس و شجاعت فرد، فرد پر حرف تر و اجتماعی تر می شـود، دقـتـش كـاهش مـی یـابد، چـهره افـروخته، قضاوتش مختل می گردد، معمولا اولین جمله ای كه به ذهنش میـرسـد را بـیان میكند، در حركات ظریف مانند نوشتن دچار مشكل می شود.
  • مـرحله برانگیختگی (%0.25-0.09): خـواب آلـوده، در درك و بـخـاطـــر آوردن موضوعات گذشته دچار مشكل می گردد، واكـنش وی در بـرابـر مـحركات كاهش می یابد، حركات بدن ناهماهنگ می شـود، بـیـنایـی مخـتـل مـی شــود. حـس چشایی و شنوایی كاهش می یابد.
  • مرحله سرگشتگی (%0.30-0.18): فرد گیج و مـبهوت است، شـایـد نـدانـد كجاست و مشغول چه كاریست، سرگیجه دارد و تلوتلو می خـورد، بـیـش از حد احـساساتی، خشن و یـا مـهربان مـی گـردد، خـواب آلـوده اسـت و درد را دیـرتـر احسـاس میكند، حركات ناهماهنگ است، قادر به گرفتن شیئ كه به سـمتـش پرتاب میگردد نیست.
  • مرحله بهت (%0.4-0.25): قادر به حركت نیست، به محـركات واكنش نشان نمی دهد، قادر به نشستن و ایستادن نیست، استفراغ می كند، مـمكن است بیهوش گردد.
  • مرحله كما (%0.50-0.35): فرد بیهوش است، احساس شدید سرما،تنفس كم عمق و آهسته میگردد، ضربان قلب كاهش می یابد، امكان مرگ وجود دارد.
  • مرحله مرگ: میزان 0.50 درصد و یا بیشتر الكل در خون سبب مرگ می گردد.

  اثرات كوتاه مدت الكل بر بدن
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ارتـباطهای بین سلولهای عصبی تداخل كرده و فــعـالـیـت
  گـذرگاه های مـحـرك عـصبـی را ســركـوب و گـذرگاه هـای
  بازدارنده عصبی را افزایش می دهـد. در كـل یك سركوبگر
  دستگاه عصبی می باشد. اتساع مردمك چشم، افزایش
  ضـربان قـلب، بـی خـوابـی، تـهـوع و اسـتفراق، سرگیجه،
  احـساس بـی قـراری، خستـگی و اضطراب، جـریـان خـون
  ســطحی افزایش یافته كه موجب تعریق بدن میـشود امـا
  جریان خون عضلانی را كاهش داده و موجب درد عضلانی
  میـگردد. اعتـماد بنفس و شجاعت فرد افزایش می یـابـد.
  كنترل رفتاری كاهش یافـتـه و مـمـكن اسـت فرد دست به
  عملی زده و یا حرفی بزند كه بعدا پشیمان گردد. فرد اجتماعی تر می شود. تـعادل بدن كاهش می یابد، قوه تشخیص فرد كاهش می یابد، واكنش های كند به محركات. چـون سبب دفع آب بدن میگردد، ایجاد تشنگی و نیاز به دفع ادرار افزایش مییابد. مـیـدان دیـد فرد كاهش یافته و گویی دچار نزدیك بینی می گـردد و تنـها اشـیـاء و افراد نزدیك بخود را دیده و به آنها توجه میكند.

  اثرات بلند مدت(افراد الكلی)
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  از دست دادن حافظه، تغییر شخصیت، اختلال در سیستم عصبی،مشكلات پوسـتـــی، اسهال، سوء تـغـذیـه، مشـكـلات مـالی و خـانـوادگـی، رفتـار خـشونت آمـیــز، اضـطـراب و افسردگی شدید، آسیب به مخاط بینی، آسیب دائمی به كبد و مغز، سرطان سیـنه، حنجره، لب و مری، سقط جنین، ناباروری، بی میلی جنسی، زخم معده، فشـار خــون بالا و سكته قلبی، كم خونی، تورم كبد، اختلال در سیستم ایمنی بدن،خود كشی.

  نكته: در صورت مصمومیت فرد به الـكل، نه نـوشیـدن قـهـوه و یـا دوش آب سـرد و دیــگر اعمال كارساز نمی بـاشد. تـنها زمان نیاز است تا الكل بطور كامل از بدنشان دفع گردد. این زمان معمولا 10 ساعت بطول می انجامد. در صورت مصمومیت شدید حتما بیمار را به بیمارستان منتقل كنید.

  در پایان به خاطر بسپارید كه الكل یك سم میباشد و نه یك نوشیدنی نشاط آور. 

   

نظرات() 
Open On The Weeked Plumbers
شنبه 15 دی 1397 05:29 ق.ظ
terrific post you shared, If you reside in stafford virginia
and also need a plumber, you need to take into consideration Stafford Plumbing Pros, 1405 Garrisonville Rd,
Stafford, VA 22556, (540) 307-1149
Hildred
پنجشنبه 13 دی 1397 05:17 ب.ظ
Unquestionably believe that which you said. Your favorite reason seemed
to bee on the web the easiest thing to be aware of.
I say to you, I certainly gget annoyed while people consider worries that
they plainly do not know about. Yoou mannaged too hit
the nail upon the top annd defined out the whole thing wthout having side-effects , people
could take a signal. Will probably be ack to get more.
Thanks
The Red Tea Detox
جمعه 7 دی 1397 05:04 ق.ظ
It's an awesome piece of writing for all the web people; they will get advantage from it I am sure.
tabletky na rast Svalov
جمعه 30 آذر 1397 01:32 ب.ظ
It's great that you are getting ideas from this piece of writing as well as
from our dialogue made at this place.
Funny Picture
جمعه 30 آذر 1397 06:43 ق.ظ
I like the valuable information you provide in your articles.

I'll bookmark your weblog and check again here regularly.
I am quite certain I'll learn plenty of new stuff right here!
Good luck for the next!
partnersuche im internet
سه شنبه 27 آذر 1397 10:27 ق.ظ
I've been browsing online more than three hours these
days, but I by noo means found any attention-grabbing article like yours.
It's lovely value enough for me. In my opinion, if all webmasters aand bloghers made excellent
content material as you did, the net might be much more helpful than ever before.
Positivesingles.com
سه شنبه 20 آذر 1397 09:10 ب.ظ
Hello, I enjoy reading through your post. I like to write a
little comment to support you.
sirinevler escort Bayan
دوشنبه 19 آذر 1397 08:47 ب.ظ
Hello there! This is mmy first comment here so I just wanted to give a quick shout
oout and tell you I truly enjoy reading ykur posts.

Can you suggest any other blogs/websites/forums that deal with the same subjects?
Thanks!
over door organizer
پنجشنبه 15 آذر 1397 09:35 ب.ظ
For latest news you have too pay a quick visit the web and on world-wide-web I
found this website as a bes web site for newest updates.
nudity
پنجشنبه 15 آذر 1397 04:17 ق.ظ
Article writing is also a fun, if you be acquainted with then you
can write or else it is complex to write.
startablog
دوشنبه 12 آذر 1397 02:07 ق.ظ
Informative article, just what I was looking for.
porn child
یکشنبه 11 آذر 1397 01:35 ق.ظ
This is really interesting, You are a very skilled blogger.
I've joined your rss feed and look forward to
seeking more of your great post. Also, Ihave shared your web site in my social networks!
https://123movies.la/
شنبه 10 آذر 1397 12:13 ب.ظ
I really likee your blog.. very nice colors & theme.
Did you create this website yourself or did you hire someone to do it for you?
Plz reply as I'm looking to design my own blog aand woul like to find oout
where u got this from. thanks
adult Cam reviews
جمعه 9 آذر 1397 08:01 ق.ظ
Hello there, just became aware of your blog through Google, and
found that it is truly informative. I am going to watch outt for brussels.
I'll appreciate if you continue this in future.

Numerous people will be benefited from your writing. Cheers!
top sex Cam sites
جمعه 9 آذر 1397 07:48 ق.ظ
I have learn several good stuff here. Definitely value bookmarking for revisiting.
I wonder how a llot effort you set too make such a fantastic informative site.
best adult cams
جمعه 9 آذر 1397 05:36 ق.ظ
My spouse and I stumbled over here from a different web address and thought I might as well check
things out. I like what I see so i am just following you. Look forwward to looking into your web page yet again.
adult Cam Site reviews
جمعه 9 آذر 1397 05:35 ق.ظ
Niice post. I was checking constantly this blog and I am
impressed! Very helpful information specially the last part :
) I care for such information a lot. I was seeking this particular info for a long time.
Thank youu and goo luck.
rules of survival hack vip
جمعه 9 آذر 1397 04:33 ق.ظ
You can definitely see your enthusiasm in the work you write.
The arena hopes for more passionate writers like you who aren't afraid to say how
they believe. Always follow your heart.
google porn watch
پنجشنبه 8 آذر 1397 10:38 ب.ظ
Hello! I could have sworn I've been to this web site before but
after looking at a feww of the posts I realized it's new tto me.
Nonetheless, I'm certainly pleased I stumbled upon it
and I'll be bookmarking itt and checking back regularly!
Free Expired Web 2.0 List
چهارشنبه 7 آذر 1397 10:10 ق.ظ
Here is where I put all of my expired web 2.0 accounts.

I scrape massive lists and then check to
see if they’re expired. I think you’ll be surprised
by the number of accounts that I come across.
Hopefully, you’ll be able to put these expired accounts to
good use.
ScrapeBox Auto Approve List
چهارشنبه 7 آذر 1397 06:27 ق.ظ
My auto approve lists can be used with ScrapeBox. I work hard to build the best lists possible.
I hope that you’re able to put them to good use.
Thank you for visiting my site. Feel free to contact
me if you have any questions.
Eye Lashes
چهارشنبه 19 اردیبهشت 1397 10:28 ب.ظ
Thhanks in support of sharing sucdh a fastidious opinion, piece of writing iss pleasant, thats why i have redad it completely
depforce plus rx
دوشنبه 3 اردیبهشت 1397 10:23 ب.ظ
I'm gone to infortm my little brother, thzt hee suould
lso visit this blog on regular basis too obtain updated from mosst up-to-date neqs update.
viagra super active wiki
پنجشنبه 23 فروردین 1397 12:38 ب.ظ
Oh my goodness! Impressive article dude! Τhank yoս so much,
Hoᴡevеr Ι am experiencing issues ԝith your RSS.
I ԁon't know why Ӏ am unable to join it.

Is thеre anyƅody havіng simiⅼar RSS issues? Anybߋdy who қnows the solution wiⅼl ʏou kindly
respond? Tһanks!!
Generic cialis
شنبه 18 فروردین 1397 09:50 ق.ظ

Useful posts. Thanks a lot.
click now buy cialis brand cialis 30 day sample import cialis cialis kamagra levitra cialis vs viagra cialis wir preise enter site 20 mg cialis cost prix cialis once a da look here cialis order on line tadalafil 20mg
Sildenafil Citrate coupon
شنبه 11 فروردین 1397 04:25 ق.ظ
Fabulous, ѡhat ɑ webpage іt is! This webpage gives usеful іnformation to
սѕ, keеp it up.
mezo
دوشنبه 6 فروردین 1397 06:16 ب.ظ
Hurrah! Finalⅼy I got а weblog from wһere I cаn in fac take helpful informatіon regarding my stuy ɑnd knowledge.
Cialis online
شنبه 4 فروردین 1397 09:36 ق.ظ

Thank you! I value it!
only best offers 100mg cialis prix de cialis cialis for daily use tadalafil 20 mg we choice cialis pfizer india cialis 5mg prix prices on cialis 10 mg cialis 50 mg soft tab cialis generika in deutschland kaufen tesco price cialis
What do you do for a strained Achilles tendon?
یکشنبه 26 شهریور 1396 10:53 ب.ظ
Thanks for sharing your thoughts on نکاتی.

Regards
http://louisestmary.jimdo.com/2016/02/25/shoe-lifts-the-professionals-answer-for-leg-length-difference/
سه شنبه 17 مرداد 1396 08:59 ق.ظ
Amazing! Its really awesome post, I have got much clear idea concerning from this post.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30

نویسندگان

نظرسنجی

  در مورد کدام ماده مخدر اطلاعات بیشتری در سایت بگذارم

آمار وبلاگ

 • کل بازدید :
 • بازدید امروز :
 • بازدید دیروز :
 • بازدید این ماه :
 • بازدید ماه قبل :
 • تعداد نویسندگان :
 • تعداد کل پست ها :
 • آخرین بازدید :
 • آخرین بروز رسانی :