تبلیغات
مواد مخدر... - نکاتی در مورد مشروبات الکلی

مواد مخدر...

سه شنبه 7 آبان 1387

نکاتی در مورد مشروبات الکلی

نویسنده:   

 • تــمـام الـكل هـا دارای ایـن خواص می بـاشنـد...

 • تــمـام الـكل هـا دارای ایـن خواص می بـاشنـد:

  1- الكل در دمای اتاق یك مایع شفاف میباشد.
  2- چـگالی الكل از آب بیشتر بوده و سریـعتـر از
  آب تبخیر میگردد. این ویژگی الكل را تقـطیر پذیر
  میكند.
  3- الكل بسهولت در آب حل میشود.
  4- الكل قابل اشتعال میباشد.


  روشهای تولید الكل متفاوت میباشد:

  1- از تخمیر حبوبات و میوه ها (مانند آبجو)
  2- از تقطیرحبوبات و میوه ها (مانند ودكا، ویسكی، جین)
  3- از تـغـییر شـیمیایی در سوختـهای فسـیلی هـمچـون گاز، زغال سنگ و نفت ( الكل صنعتی )
  4- از تركیـب شیـمیـایی مـنوكســید كربن و هیدروژن (مانند متانول و الكل چوب).

  الـكـل موجود در مشروبات الكلی از نوع اتیل الكل (اتانول) می بـاشد. مـیـزان اتـانـول در برخی مشروبات الكلی این چنین است:

  آبجو: 4 الی 6 درصد
  شراب: 7 الی 15 درصد
  شامپاین: % 8 الی 14 درصد
  مشروبات الكلی تقطیر شده همچون جین، ودكا، ویسكی:40 الی 95 درصد

   

  نحوه جذب الكل در بدن
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  پـس مـصرف الـكـل در حـدود 20 درصـد آن از طـریق معـده
  جذب شده و 80 درصد مابقی در روده كوچك جـذب بـــدن
  میگردد. سرعت جذب الكل و میزان قدرت مست كنندگی
  آن به عوامل زیر بستگی دارد:

  1- پر و خالی بودن معده: چون بیشتر الكل مصرفی از
  طـریــق روده كوچك جذب بدن میگردد، بنابراین اگر مـعـده
  شـما از غذا پر باشد، دریچه معده برای هضم غذا بـستـه
  شـده و عبـور الـكل بـه روده كــوچك كند می گردد و مـدت
  بیشتری الكل در معده باقی میماند.

  2- وزن بدن:
  هـر چه فرد وزنش بیشتر باشد، دیرتر تحت
  تاثیر الكل قرار میگیرد زیرا الكل پس از ورود به جریان خون
  در آب كل بدن حل شده و در واقع توزیع میگردد. بـنـابـراین
  افراد سنگین وزن تر به خاطر آب بیشتر در بدنشان، دیرتر تـحت تاثیر الكل واقع میشوند.

  3- چربی بدن:
  به علت آنكه الكل قادر به حل شدن در چربی نمیباشد، هـر چـه مـیزان چربی بدن بیشتر باشد، فرد بیشتر تحت تاثیر قرار می گیرد. عـكس مـوضـوع نـیز صـدق میكند افراد عضلانی دیرتر تحت تاثیر قرار میگیرند.

  4- جنـســیت: زنـان زودتـر از مـردان تـحـت تـاثـیـر قــرار
  می گیـرند حـتـی اگـر وزنشـان بـرابر باشد. علت آن این
  اسـت كـه میـزان چـربـی بــدن زنان بیشتر از بدن مردان
  میباشد. همچنین بافت عضلانی در زنان كمـتر از مردان
  اسـت. زنـان هـمچنین فاقد آنزیم تجزیه كننده الكل بوده
  (دی هیدروژناز) كه به عنـوان سـد محـافظ در معده عمل
  كرده و نقش تجزیه الكل را بعده دارد. همچنین زنانی كه
  از قرصهای ضد بارداری استفاده می كنند، بیـشتر تحت
  تاثیر الكل هستند بـه عـلت آنـكـه قرصـهای ضـد بارداری
  متابولیسم الكل را كاهش میدهند.

  5- غلضت الكل: هر چه غلظت الكل بیشتر باشد، جـذب آن بیـشتـر و سـریـعتر است.

  6- سرعت نوشیدن، محـیط مـصرف (خانه، میـهمانـی، محل كار)، خـستگی ( چون كبد آنزیم كمتری تولید میكند)، نوع مشروب (مشروبات گازدار جذب الكل را افزایش میدهند) نیز در سرعت جذب الكل و تاثیر آن، موثر میباشند.

  7- اگر الكل همراه با دیگر قرصهای روانگران (اكستازی)  مـصرف گـردند قدرت سركوبگری الكل افزایش یافته و میتواند بسیار خطرناك باشد.

  8- افراد الكلی: افرادی كه بطور مستمر الكل مصرف می كنند، نسـبـت به آن مقاومت پیدا كرده و در واقع بدنشان به مصرف الكل سازگاری پیدا می كند. بـنابـراین بـرای ایـجاد حالت مستی به الكل بیشتری نیاز دارند زیرا:

  • كبدشان در پی سازش، آنزیم تجزیه كننده بیشتری ترشح میكند
  • فعالیت نورونهای دستگاه عصبی و مغزشان افزایش می یابد

  راههای دفع الکل:

 • الكل از 4 طریق دفع میگردد:

  • كـلیـه 5 درصـد الـكل را از طریق ادرار از بـدن خارج
   می كند
  • ششـهـا 5 درصـد الـكـل را از طـریـق بـاز دم خـارج
   می كنند
  • مقدار بسیاراندكی از طریق تعریق دفع میگردد
  • قسمت اعظم الكل توسط آنـزیمـهای كـبد اكسید
   شـده و به اسـیـد استـیـك، دی اكسید كربن و آب
   تبدیل می گردد

  بطور متوسط یك انسان معمولی قادر است 15 میلی لیـتـر الـكل را در طـی یـك ساعت دفع كند.

  میزان غلظت الكل خون
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  با اندازه گیری میزان الكل موجود در خون فرد میتوان تعیین كـرد چه میزان فرد تحت تاثیر الكل می باشـد. در زیــر حالات ایجاد شده در فرد بر اساس میزان درصد الكل درون خون بیان گردیده است:

  • مرحله نشاط آور (%0.12-0.03): افزایش اعتماد بنفس و شجاعت فرد، فرد پر حرف تر و اجتماعی تر می شـود، دقـتـش كـاهش مـی یـابد، چـهره افـروخته، قضاوتش مختل می گردد، معمولا اولین جمله ای كه به ذهنش میـرسـد را بـیان میكند، در حركات ظریف مانند نوشتن دچار مشكل می شود.
  • مـرحله برانگیختگی (%0.25-0.09): خـواب آلـوده، در درك و بـخـاطـــر آوردن موضوعات گذشته دچار مشكل می گردد، واكـنش وی در بـرابـر مـحركات كاهش می یابد، حركات بدن ناهماهنگ می شـود، بـیـنایـی مخـتـل مـی شــود. حـس چشایی و شنوایی كاهش می یابد.
  • مرحله سرگشتگی (%0.30-0.18): فرد گیج و مـبهوت است، شـایـد نـدانـد كجاست و مشغول چه كاریست، سرگیجه دارد و تلوتلو می خـورد، بـیـش از حد احـساساتی، خشن و یـا مـهربان مـی گـردد، خـواب آلـوده اسـت و درد را دیـرتـر احسـاس میكند، حركات ناهماهنگ است، قادر به گرفتن شیئ كه به سـمتـش پرتاب میگردد نیست.
  • مرحله بهت (%0.4-0.25): قادر به حركت نیست، به محـركات واكنش نشان نمی دهد، قادر به نشستن و ایستادن نیست، استفراغ می كند، مـمكن است بیهوش گردد.
  • مرحله كما (%0.50-0.35): فرد بیهوش است، احساس شدید سرما،تنفس كم عمق و آهسته میگردد، ضربان قلب كاهش می یابد، امكان مرگ وجود دارد.
  • مرحله مرگ: میزان 0.50 درصد و یا بیشتر الكل در خون سبب مرگ می گردد.

  اثرات كوتاه مدت الكل بر بدن
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ارتـباطهای بین سلولهای عصبی تداخل كرده و فــعـالـیـت
  گـذرگاه های مـحـرك عـصبـی را ســركـوب و گـذرگاه هـای
  بازدارنده عصبی را افزایش می دهـد. در كـل یك سركوبگر
  دستگاه عصبی می باشد. اتساع مردمك چشم، افزایش
  ضـربان قـلب، بـی خـوابـی، تـهـوع و اسـتفراق، سرگیجه،
  احـساس بـی قـراری، خستـگی و اضطراب، جـریـان خـون
  ســطحی افزایش یافته كه موجب تعریق بدن میـشود امـا
  جریان خون عضلانی را كاهش داده و موجب درد عضلانی
  میـگردد. اعتـماد بنفس و شجاعت فرد افزایش می یـابـد.
  كنترل رفتاری كاهش یافـتـه و مـمـكن اسـت فرد دست به
  عملی زده و یا حرفی بزند كه بعدا پشیمان گردد. فرد اجتماعی تر می شود. تـعادل بدن كاهش می یابد، قوه تشخیص فرد كاهش می یابد، واكنش های كند به محركات. چـون سبب دفع آب بدن میگردد، ایجاد تشنگی و نیاز به دفع ادرار افزایش مییابد. مـیـدان دیـد فرد كاهش یافته و گویی دچار نزدیك بینی می گـردد و تنـها اشـیـاء و افراد نزدیك بخود را دیده و به آنها توجه میكند.

  اثرات بلند مدت(افراد الكلی)
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  از دست دادن حافظه، تغییر شخصیت، اختلال در سیستم عصبی،مشكلات پوسـتـــی، اسهال، سوء تـغـذیـه، مشـكـلات مـالی و خـانـوادگـی، رفتـار خـشونت آمـیــز، اضـطـراب و افسردگی شدید، آسیب به مخاط بینی، آسیب دائمی به كبد و مغز، سرطان سیـنه، حنجره، لب و مری، سقط جنین، ناباروری، بی میلی جنسی، زخم معده، فشـار خــون بالا و سكته قلبی، كم خونی، تورم كبد، اختلال در سیستم ایمنی بدن،خود كشی.

  نكته: در صورت مصمومیت فرد به الـكل، نه نـوشیـدن قـهـوه و یـا دوش آب سـرد و دیــگر اعمال كارساز نمی بـاشد. تـنها زمان نیاز است تا الكل بطور كامل از بدنشان دفع گردد. این زمان معمولا 10 ساعت بطول می انجامد. در صورت مصمومیت شدید حتما بیمار را به بیمارستان منتقل كنید.

  در پایان به خاطر بسپارید كه الكل یك سم میباشد و نه یك نوشیدنی نشاط آور. 

   

نظرات() 
Eye Lashes
چهارشنبه 19 اردیبهشت 1397 10:28 ب.ظ
Thhanks in support of sharing sucdh a fastidious opinion, piece of writing iss pleasant, thats why i have redad it completely
depforce plus rx
دوشنبه 3 اردیبهشت 1397 10:23 ب.ظ
I'm gone to infortm my little brother, thzt hee suould
lso visit this blog on regular basis too obtain updated from mosst up-to-date neqs update.
viagra super active wiki
پنجشنبه 23 فروردین 1397 12:38 ب.ظ
Oh my goodness! Impressive article dude! Τhank yoս so much,
Hoᴡevеr Ι am experiencing issues ԝith your RSS.
I ԁon't know why Ӏ am unable to join it.

Is thеre anyƅody havіng simiⅼar RSS issues? Anybߋdy who қnows the solution wiⅼl ʏou kindly
respond? Tһanks!!
Generic cialis
شنبه 18 فروردین 1397 09:50 ق.ظ

Useful posts. Thanks a lot.
click now buy cialis brand cialis 30 day sample import cialis cialis kamagra levitra cialis vs viagra cialis wir preise enter site 20 mg cialis cost prix cialis once a da look here cialis order on line tadalafil 20mg
Sildenafil Citrate coupon
شنبه 11 فروردین 1397 04:25 ق.ظ
Fabulous, ѡhat ɑ webpage іt is! This webpage gives usеful іnformation to
սѕ, keеp it up.
mezo
دوشنبه 6 فروردین 1397 06:16 ب.ظ
Hurrah! Finalⅼy I got а weblog from wһere I cаn in fac take helpful informatіon regarding my stuy ɑnd knowledge.
Cialis online
شنبه 4 فروردین 1397 09:36 ق.ظ

Thank you! I value it!
only best offers 100mg cialis prix de cialis cialis for daily use tadalafil 20 mg we choice cialis pfizer india cialis 5mg prix prices on cialis 10 mg cialis 50 mg soft tab cialis generika in deutschland kaufen tesco price cialis
What do you do for a strained Achilles tendon?
یکشنبه 26 شهریور 1396 10:53 ب.ظ
Thanks for sharing your thoughts on نکاتی.

Regards
http://louisestmary.jimdo.com/2016/02/25/shoe-lifts-the-professionals-answer-for-leg-length-difference/
سه شنبه 17 مرداد 1396 08:59 ق.ظ
Amazing! Its really awesome post, I have got much clear idea concerning from this post.
What is limb lengthening surgery?
شنبه 14 مرداد 1396 11:58 ب.ظ
Hello my friend! I want to say that this article
is awesome, nice written and include approximately all significant infos.
I'd like to peer more posts like this .
http://tarahconcienne.hatenablog.com/entry/2015/09/29/005035
شنبه 14 مرداد 1396 05:42 ب.ظ
Ahaa, its nice discussion regarding this post at this place at this weblog, I
have read all that, so at this time me also commenting here.
https://caridadmouldin.wordpress.com/2015/06/27/treating-hammertoe-pain
شنبه 7 مرداد 1396 09:42 ب.ظ
We stumbled over here from a different website and thought I should check things out.

I like what I see so i am just following you.
Look forward to looking into your web page yet again.
Nelson
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 09:16 ق.ظ
Wonderful blog! Do you have any recommendations for aspiring writers?
I'm planning to start my own site soon but I'm a little
lost on everything. Would you recommend starting with a free platform like Wordpress or go
for a paid option? There are so many options out there that I'm completely
confused .. Any recommendations? Thanks a lot!
Yasmin
شنبه 23 اردیبهشت 1396 08:02 ق.ظ
Hi there, just became aware of your blog through Google,
and found that it's really informative. I'm gonna watch out for brussels.
I will appreciate if you continue this in future. A lot of people will be benefited from your writing.

Cheers!
BHW
پنجشنبه 24 فروردین 1396 12:16 ق.ظ
I'm gone to convey my little brother, that he should also go to see this
webpage on regular basis to get updated from newest information.
manicure
یکشنبه 20 فروردین 1396 06:00 ب.ظ
Spot on with this write-up, I truly think this website needs a great deal more attention. I'll probably be back again to read
through more, thanks for the information!
امیر
شنبه 20 آبان 1391 12:56 ب.ظ
تو جامعه ما متاسفانه همیشه شاهد اینیم که وسیله قبل از احساس نیاز و فرهنگ استفاده میاد
آراز
سه شنبه 16 آذر 1389 07:56 ق.ظ
آخعه نمی دونی ویسکی چه حالی میده
مستی بهترین حالت انسان می باشد
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر

نویسندگان

نظرسنجی

  در مورد کدام ماده مخدر اطلاعات بیشتری در سایت بگذارم

آمار وبلاگ

 • کل بازدید :
 • بازدید امروز :
 • بازدید دیروز :
 • بازدید این ماه :
 • بازدید ماه قبل :
 • تعداد نویسندگان :
 • تعداد کل پست ها :
 • آخرین بازدید :
 • آخرین بروز رسانی :